Christel Scholten

Senior adviseur
T +31 (0)20 7059 303
cscholten@dsp-groep.nl

Christel Scholten (1962, socioloog) maakte in januari 2015 de overstap van zelfstandig ondernemerschap naar DSP-groep. Zij zal binnen het team Zorg en Welzijn het gezondheidszorgonderzoek uitbouwen. De samenwerking met de professionals van DSP-groep, de mogelijkheden tot verdieping en verbreding van (kwalitatief en kwantitatief) gezondheidsonderzoek en de verbinding met de expertise op het sociale domein van DSP, is voor haar het belangrijkste motief om deze overstap te maken.

Expertise
In de afgelopen 25 jaar is Christel als beleidsonderzoeker betrokken geweest bij de politiek relevante gezondheidszorgdossiers waaronder de toekomst van de AWBZ, de invoering van de WMO en de transities, decentralisatie- en dereguleringstrajecten. Zij voerde uiteenlopende (wet en regelgeving-) evaluaties uit in de Cure en de Care zoals in de GGZ en de forensische psychiatrie (Wet Bopz, Wet verplichte GGZ en de Wet forensische zorg), onderzocht de arbeidsmarkt en arbeidsomstandigheden in de zorg ( o.a. taakverschuiving van artsen naar verpleegkundigen, monitoring van arboconvenanten) en de organisatie binnen ziekenhuizen en de kwaliteit van zorg vanuit cliëntenperspectief.
Ze voerde onderzoek uit in de gehandicaptenzorg en de zorg voor chronisch zieken en in  de maatschappelijke opvang (dak-en thuislozen, vrijwilligerswerk en homobeleid). In de public health fungeerde zij de afgelopen jaren als coördinator van de Academische Werkplaats Openbare Geestelijke Gezondheidszorg voor de 4 grote steden en voerde daarnaast projecten uit voor GGD-en op het terrein van de bemoeizorg (privacywetgeving, aanpak woonhygiëne en consequenties van nieuwe wetgeving voor GGD-en).

Commissie Corporate Governance
Christel was tot de opheffing van de commissie, lid van de Commissie Corporate Governance, onder leiding van professor Rienk Goodijk, bijzonder hoogleraar governance in de semi publieke sector (RUG). Deze Commissie werd ingesteld door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) om de verdere professionalisering van het toezicht in de zorg te stimuleren.
Momenteel inventariseert Christel voor de Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF) – een krachtenbundeling van de 20 belangrijkste gezondheidsfondsen in Nederland -  wat de belangrijkste consequenties zijn van de veranderingen in het zorgstelsel voor de patiënten die de achterban vormen van de fondsen. Daarnaast voert zij voor een gezondheidsfondsonderzoek uit naar de vraag hoe het staat met de keuzevrijheid van patiënten voor een  behandeling.

Profiel
Christel is een echte beleidsonderzoeker, analytisch en gedreven om vanuit engagement, creativiteit en vakmanschap de hoogst mogelijke kwaliteit te bieden binnen de afgesproken kaders. De relatie met de opdrachtgever is daarbij cruciaal. Vooraf, tijdens en na afloop van het project.

Voor DSP-groep
Hiervoor werkte zij jarenlang bij diverse beleidsonderzoekbureaus op het terrein van de zorg, waarvan 15 jaar bij Research voor Beleid (nu Panteia) als oprichter van het account gezondheidszorg en lid van de directie.

Medewerkers Functie
< | 1 | 2 | >