Hoe werkt het?

CtC begint met de afname van de CtC-jongerenenquête onder een groot aantal jongeren in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar in een gemeente. In de enquête krijgen de jongeren vragen te beantwoorden over de buurt waar ze in wonen, hun situatie thuis, omgang met vrienden en school. Ook wordt hen gevraagd of ze in de afgelopen tijd gewelddadig zijn geweest, zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten, hebben gerookt, alcohol hebben gedronken of drugs hebben gebruikt. Verder zijn er vragen over schooluitval, onveilig vrijen en depressie.

Indien gewenst kunnen er vragen aan de enquête worden toegevoegd. Bijvoorbeeld over hoe jongeren hun vrije tijd besteden of vragen over schulden. DSP-groep neemt de CtC-enquete af onder een groot aantal jongeren in een gemeente. De resultaten worden per wijk gepresenteerd in een overzichtelijke rapportage.

Preventieteam
Vervolgens stelt de gemeente een preventieteam samen die de resultaten van de enquête naast de eigen bevindingen plaatst. In het preventieteam zitten vertegenwoordigers van organisaties die met kinderen, jongeren, ouders en opvoeders werken, zoals:

  • de Jeugdgezondheidszorg
  • welzijn (onder andere peuterspeelzalen, kinderwerk, jongerenwerk)
  • basis- en voortgezet onderwijs
  • politie en jeugdzorg
  • corporaties
  • wijkorganisaties

Wijkprofiel
Op grond van de antwoorden die de jongeren gegeven hebben op de vragen in de enquête stelt het preventieteam een wijkprofiel op. In het wijkprofiel wordt weergegeven welke risicofactoren het opvoeden en opgroeien in de wijk bedreigen, welk aanbod al plaatsvindt en welke gaten (en eventuele overlap) er in de preventieve aanpak rond de jeugd al aanwezig is. Ook welke schakels ontbreken wordt met het wijkprofiel inzichtelijk gemaakt. Doordat overheid en professionals hun kennis en ervaring bundelen ontstaat een gemeenschappelijke preventietaal. Met het opstellen van het wijkprofiel ligt alle informatie op tafel en kan de vraag: “Doen we het goede en doen we het goed?” worden beantwoord.

Preventieplannen
Daarna stelt het CtC preventieteam de preventieplannen op: “Wat gaan we gezamenlijk doen om de belangrijkste risicofactoren te verminderen?”. Het CtC preventieplan beschrijft de concrete afspraken: wie doet wat, met welke en hoeveel deelnemers om daadwerkelijk de gewenste effecten bij ouders en kinderen te realiseren. Vaak is een preventieplan als volgt opgebouwd: samenvatting van het wijkprofiel, de visie en doelen die men met de CtC aanpak voor ogen heeft, de effectieve programma’s en activiteiten die ingezet gaan worden, de inhoudelijke monitoring en de financiële verantwoording. Na een periode van 3 à 4 jaar wordt het onderzoek herhaald en worden de doelen meetbaar gemaakt. De doelen zijn daarmee ‘SMART’ geformuleerd.