‘Blij met onze wijk’ in Terneuzen

Onlangs vond in Terneuzen de herhalingsmeting van Communitities that Care (CtC) plaats. In Terneuzen wordt CtC 'Blij met onze wijk' genoemd en wordt ingezet als instrument voor de Sociale Wijkenaanpak. We spraken Nicole Baart en Kees van Dorst van de gemeente Terneuzen en vroegen hem hoe er precies met CtC gewerkt wordt en wat er allemaal al sinds de start van de methodiek is gebeurd.

Herhalingsmeting Communities that Care 2013
De onlangs uitgevoerde herhalingsmeting is een vervolg op de nulmeting die in 2009 plaatsvond. Aangezien CtC een langetermijnaanpak is, herhalen we het onderzoek. Enerzijds om te kijken of onze acties resultaten hebben opgeleverd en anderzijds om te toetsen hoe het met onze jeugd gaat. Deze informatie zullen we namelijk ook gebruiken bij het opstellen van het nieuwe jeugdbeleid (waar ook de nieuwe taak jeugdzorg bij betrokken wordt).

Wat heeft het onderzoek van vier jaar geleden opgeleverd?
Naar aanleiding van de nulmeting zijn er wijkplannen gemaakt voor Serlippens-Noordpolder en een kernplan voor Sas van Gent. Woningstichting Clavis heeft ook gebruik gemaakt van het onderzoek om extra aandacht te besteden aan de leefbaarheid in Oudelandse Hoeve en Lievenspolder.

Wat is er concreet in Serlippens-Noordpolder gebeurd?

 • Er zijn activiteiten door SJJW georganiseerd, waarbij ouderen jongeren 'ambachten leren'.
 • Het CJG heeft een pilot met inlooppunt in de drie scholen in deze wijken gedaan.
 • Brede school De Twijn organiseert activiteiten samen met andere organisaties voor de jeugd en de wijkbewoners.
 • Alle organisaties die werken op het gebied van gezin, school, leeftijdsgenoten en wijk kennen elkaar en werken samen.
 • Bestaande activiteiten zijn beter bekend.
 • Weerbaarheidlessen op scholen.
 • Inzet opbouwwerk.

Sas van Gent
In juni 2010 is een start gemaakt met het opstellen van een plan van aanpak en een preventieplan voor Sas van Gent. Aanleiding om met CtC in Sas van Gent te starten was de onrust in Sas van Gent tijdens de jaarwisseling 2009-2010. In die periode hebben groepen jongeren voor overlast gezorgd.

Wat is er concreet in Sas van Gent gebeurd?

 • Green graffiti (het selectief schoonspuiten van een stuk straat, waarna een (reclame-)uiting achterblijft).
 • Stadsraad Sas van Gent en de deelnemers van CtC hebben samen twee jaarvergaderingen georganiseerd over CtC en het thema alcohol en drugs.
  • Opvoedcursus voor ouders van peuters.
 • Gezamenlijke opschoondag in Sas van Gent.
 • Jeugd- en jongerenwerk Sas van Gent (Sas Actief) is nieuw leven ingeblazen.
 • De basisscholen in Sas van Gent hebben in samenwerking met het maatschappelijk werk een cursus georganiseerd voor leerlingen van groep 7 om thema's bespreekbaar te maken als 'pesten, scheiding, huiselijk geweld, etc.'.
 • Nieuwsbrief om inwoners van Sas van Gent te informeren.
 • Gastlessen op de scholen.

Wat hebben de gemeente en de jeugd van Terneuzen aan de uitkomst van de onderzoeken?
We kunnen op basis van de uitkomsten van de onderzoeken toetsen of we ons welzijnswerk en hulpverlening op de goede manier (en plaats) inzetten. We kunnen uit het onderzoek halen welke zaken heel goed gaan in Terneuzen en welke zaken extra aandacht nodig hebben. Dat levert ook voor de jongeren voordeel op, want we kijken ook naar hun wensen en behoeften.

Welke uitkomsten van de herhalingsmeting verwacht de gemeente Terneuzen?
CtC is een langetermijnaanpak. Dat betekent dat het ongeveer 8 tot 12 jaar duurt, voordat je echt resultaat ziet van bepaalde interventies. We denken dat de resultaten van de herhalingsmeting nog niet enorm zullen afwijken van de resultaten van het onderzoek van vier jaar geleden. We hopen natuurlijk wel al verbetering te zien!