Beschermende factoren in het spotlicht

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft gekeken naar wat bekend is over de beschermende factoren in het opgroeien en opvoeden van jeugdigen. Deniz Ince, Tom van Yperen en Marja Valkestijn schreven een brochure waarin zij de tien meest belangrijke factoren op een rij zetten. Deze ‘top-10’ is gebaseerd op theorie en onderzoek naar factoren die bijdragen aan een positieve ontwikkeling van jeugd en komen grotendeels overeen met de beschermende factoren van CtC. 

Deze beschermende factoren helpen jongeren gezond en veilig op te groeien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sociale binding, kansen voor betrokkenheid en erkenning voor positief gedrag. Het sturingsprogramma CtC analyseert een wijk op de aanwezigheid van beschermende- en risicofactoren en is hier één van de twee programma's die aanbevolen worden door het NJI om gemeenten te helpen invulling te geven aan het jeugdbeleid.

Focus op praktijk
In de laatste decennia is het jeugdbeleid en de praktijk van de jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg sterk gericht geweest op het aanpakken van risicofactoren en problemen. Het besef groeit dat een sterkere oriëntatie op het stimuleren van de ontwikkeling van jeugdigen bijdraagt aan een positief jeugdbeleid. Daarvoor is inzicht nodig in de factoren die bijdragen aan een optimale ontwikkeling en die tegenwicht kunnen bieden aan risico’s waaraan jeugdigen blootgesteld worden.

Meerwaarde van de brochure
De brochure biedt beleidsmakers en praktijkwerkers belangrijke aanknopingspunten voor de in te zetten activiteiten die de ontwikkeling van kinderen stimuleren. Ze geeft in kort bestek aan waar die activiteiten op gericht moeten zijn. Ook laat de brochure zien welke wetenschappelijke basis daaraan ten grondslag ligt. Het biedt daarmee een fundament voor de verdere, concrete invulling van een positief jeugdbeleid.

Download hier de brochure 'Top tien positieve ontwikkeling jeugd'.