CtC-aanpak in Harderwijk succesvol

In het najaar van 2013 werden de resultaten van de herhalingsmeting Communities that Care bekend. In 2009 vond de nulmeting plaats. Uit de resultaten blijkt dat er in de afgelopen vier jaar veel is verbeterd in Harderwijk: de jongeren rapporteren minder probleemgedrag en scoren gunstiger op diverse risico en beschermende factoren.

Vier jaar flink ingezet
Er zijn de afgelopen vier jaar de nodige activiteiten ingezet met als doel het terugdringen van probleemgedrag, het terugdringen van risicofactoren en het vergroten van de beschermende factoren. Een kleine weergave van activiteiten die zijn ingezet om deze positieve verbetering te bewerkstelligen:

  • Op verschillende scholen aandacht voor alcohol- en drugsgebruik
  • De inzet van weerbaarheids- en empowerment trainingen
  • De invoering van de evidence based methodiek Triple P
  • Een opvoeddebat
  • Verbeteren van speelplekken in Harderwijk
  • Door middel van het project 'Goed bezig' werken aan een gezonde leefstijl

Afname probleemgedrag
Ten opzichte van de nulmeting geven de jongeren aan dat zij zich minder vaak schuldig maken aan gewelddadig en jeugddelinquentie gedrag. Verder geven iets minder jongeren aan dat zij gerookt hebben en is het percentage jongeren dat aangeeft dat zij alcohol gedronken heeft flink gedaald, namelijk van 36% naar 27%.

Minder risico, meer bescherming
Ook op het gebied van risico en beschermende factoren is vooruitgang geboekt:

  • Binnen het gezinsdomein geven de jongeren aan dat hun ouders antisociaal gedrag minder vaak gedogen en dat de gezinnen hechter zijn geworden.
  • Binnen het schooldomein zijn er verbeteringen op het gebied van leerachterstanden en binding met school.
  • Binnen het domein 'Kind en jongeren' scoren de jongeren op alle risicofactoren binnen dit domein gunstiger (uitgezonderd Betrokkenheid bij jeugdbende). Bij de beschermende factoren zien we dat de jongeren gezondere opvattingen en duidelijke normen hebben ontwikkeld.
  • Binnen het wijkdomein bleek dat de doorstroming in de wijk is verminderd en dat er meer mogelijkheden voor positieve betrokkenheid voor jongeren zijn gekomen.

Extra module: sociale media en cyberpesten
Het gebruik van sociale media en cyberpesten onder jongeren zijn binnen de gemeente Harderwijk belangrijke onderwerpen. Vandaar dat op verzoek van de gemeente extra vragen hierover aan de standaard CtC-vragenlijst zijn toegevoegd. Uit de resultaten bleek dat de jongeren uit Harderwijk sociale media vrij belangrijk vinden. Zij gebruiken sociale media vooral om contacten te onderhouden. 5% van de Harderwijkse jongeren heeft wel eens gepest via sociale media, 12% is zelf wel eens gepest via sociale media.

Factor Jeugd
De methodiek Communities that Care staat in Harderwijk bekend onder de naam 'Factor Jeugd'. De gemeente heeft voor deze naam gekozen, omdat zij de jeugd een belangrijke factor vindt én omdat binnen de hele CtC-methodiek de term ‘factor’ een centrale rol heeft. Doelen van Factor Jeugd zijn inzetten op een optimale leefomgeving en voorkomen dat jongeren probleemgedrag gaan vertonen, zoals spijbelen en drugsgebruik.

Extra aandachtpunt binnen Factor Jeugd is het actief betrekken van zowel jongeren als ouders bij het gehele proces. Om dit te bereiken zal er voor de jongeren uit Harderwijk een avond georganiseerd worden om hen actief mee te laten denken, praten en werken bij het verdere vervolg van het Factor Jeugd proces. Hiermee hopen we te bereiken dat de onderwerpen en thema’s waar Factor Jeugd zich op gaat richten en de activiteiten die hiervoor ontwikkeld gaan worden zoveel mogelijk aansluiten bij de behoefte en belevingswereld van de jongeren zelf. Ook de ouders van de jongeren willen wij hier op een actieve manier bij betrekken.

Download hier het rapport

Willemijn Roorda

Onderzoeker
T +31 (0)20 7059 369
wroorda@dsp-groep.nl