Daling alcohol- en drugsgebruik Hoekse jongeren

Uit de CtC-enquete, die eind 2012 is afgenomen onder Hoekse jongeren in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar, blijkt dat de CtC-methodiek haar vruchten heeft afgeworpen.

Afname roken, alcohol en drugsgebruik
In 2012 is, in vergelijking met 2008, het alcoholgebruik onder de Hoekse jongeren met 23% afgenomen (van 54,4% naar 31,5%). Uit de enquête blijkt verder dat de jongeren minder roken (van 19,6% naar 15,7%) en minder vaak softdrugs gebruiken (van 5,7% naar 2,9%). Daarnaast blijkt dat ook op het gebied van geweld- en jeugddelinquentie, schoolverzuim en aan seksualiteit gerelateerd probleemgedrag flinke verbeteringen waarneembaar zijn.

Gezamenlijke aanpak leidt tot positieve resultaten
Binnen de CtC-aanpak werkte de gemeente samen met politie, jongerenwerk GGD Rotterdam-Rijnmond, scholen en maatschappelijke organisaties. Volgens voorzitter en verantwoordelijk portefeuillehouder van de deelgemeente Hestia Reukema (VVD) is de brede inzet van de afgelopen jaren niet voor niets geweest. “Samen met vertegenwoordigers vanuit de (deel)gemeente, onderwijs, welzijn, zorg en sport hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt om de alcohol- en drugsproblematiek onder Hoekse jongeren terug te dringen. En naar nu blijkt met positief resultaat.

Depressie onder jongeren aandachtspunt
Punt van aandacht is de toename van het aantal depressieve gevoelens onder jongeren. Reukema: “Wij zetten als deelgemeente dit beleid samen met onze partners voort. Een leefbare woonomgeving en kansen voor de Hoekse jongeren kunnen we alleen bereiken, als we er samen voor gaan”.

Alcohol- en drugsaanpak
Uit de CtC-enquête 2008 bleek dat Hoekse jongeren steeds vroeger en meer alcohol (overmatig) gebruiken. Dit (overmatige) gebruik heeft niet alleen invloed op de jongeren zelf, maar heeft ook invloed op het hele gezin, de woonomgeving en het woongenot van Hoekse inwoners. De deelgemeente heeft daarom samen met de GGD Rotterdam, politie, scholen, jongerenwerk en maatschappelijke organisaties een ´Plan van aanpak alcohol en drugs´ opgesteld. Deze aanpak, die onderdeel is van de CtC-aanpak richt zich op drie pijlers, te weten: preventie/voorlichting, handhaving en hulpverlening. Ondanks dat er al aanzienlijke verbeteringen zijn gerealiseerd, krijgt de alcohol- en drugsaanpak ook de komende jaren een vervolg. Roken, alcohol- en (soft)drugsgebruik onder jongeren blijft de nodige aandacht vragen (te veel, te vaak en te vroeg gebruik). De benadering van ouders / verzorgers speelt daarin een belangrijke rol. De CtC-methodiek met daarin de gezamenlijke alcohol- en drugsaanpak van de deelgemeenten Hoek van Holland is gestart in 2008.

 

Voor meer info:

Ivo Godthelp, Adviseur Maatschappelijke Ontwikkeling, i.godthelp@Rotterdam.nl