CtC Jongerenenquête

Zicht op het gedrag van jongeren

De CtC jongerenenquête vormt een essentieel onderdeel van de CtC-strategie. De enquête bevat vragen over:

  • Achtergrondkenmerken
  • Probleemgedrag: geweld, delinquentie, problematisch alcohol- en drugsgebruik, schooluitval, onveilig vrijen en depressie;
  • Risicofactoren: bijvoorbeeld omgang met vrienden die alcohol en drugs gebruiken, conflicten in het gezin;
  • Beschermende factoren: bijvoorbeeld mogelijkheden en beloningen voor positieve betrokkenheid. 

Het onderzoek begint met het in kaart brengen van de achtergrondkenmerken van jongeren in een bepaald gebied. Daarvoor worden gegevens verzameld, uitgedrukt in percentages, over de leeftijdsopbouw van de jongeren (12-18 jaar), hun geslacht, het schooltype dat zij bezoeken, hun etniciteit, gezinssituatie en taalachtergrond, het opleidingsniveau van hun ouders en de arbeidssituatie van de ouders.

Vervolgens biedt het onderzoek zicht op soorten probleemgedrag, zoals geweld, jeugddelinquentie, problematisch alcohol- en drugsgebruik, schooluitval, onveilig vrijen en depressie. Het onderzoek geeft inzicht in geweld door jongeren, zoals het dragen van wapens, vechten, slaan en bedreigen, en in jeugddelinquentie, zoals vernielen, stelen, helen en in aanraking komen met de politie. Daarnaast biedt het onderzoek zicht op het percentage jongeren dat de afgelopen maand (veelvuldig) gerookt heeft en alcohol, soft- en harddrugs gebruikt heeft. Het Nederlands onderzoek schetst, in tegenstelling tot het Amerikaanse onderzoek, ook een beeld van schooluitval, onveilig vrijen en depressie.

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn risico-en beschermende factoren vastgesteld die in verband kunnen worden gebracht met de ontwikkeling van verschillende soorten probleemgedrag. Deze onderliggende factoren zijn verdeeld over de vier levensdomeinen waarin jongeren opgroeien: het gezin, de school, ‘individu en vrienden’ en de wijk.

Oorspronkelijk werd het onderzoek afgenomen op scholen voor voortgezet onderwijs, meestal onder een steekproef van leerlingen. Tegenwoordig krijgen de jongeren op hun huisadres een uitnodigingsbrief voor het onderzoek en vullen zij de enquête online in.

Op verzoek kunnen vragen aan de enquête worden toegevoegd, denk bijvoorbeeld aan:

  • Hebben de jongeren een inkomen/bijbaan?
  • Hebben zij problemen met geld/inkomen?
  • Hebben zij schulden?
  • Zijn zij wel eens mishandeld door hun ouders of door andere volwassenen?
  • Hebben de ouders geldproblemen of schulden?
  • Wat doen de jongeren in hun vrije tijd? Welke voorzieningen worden door jongeren gemist in de buurt?

Analyse en rapportage

De analyse van de door de jongeren gegeven antwoorden verwerkt DSP-groep in een onderzoeksrapport over het gebied. Dit rapport wordt afgerond met conclusies en aanbevelingen. Het rapport vormt de basis van de preventieve aanpak in steden en wijken waar met CtC gewerkt gaat worden. DSP-groep controleert de kwaliteit van het scholierenonderzoek en werkt hij aan verbetering van de kwaliteit van het instrument.