De invoering van CtC: vijf stappen

Vijf fasen zijn van belang bij de invoering/implementatie van CtC in een wijk. Elke fase bevat specifieke doelen, stappen en een tijdpad. De praktijk leert dat het invoeringsproces cyclisch verloopt en de verschillende fasen soms gedeeltelijk samenvallen.

Fase 1: CtC voorbereiden

 • Het betrekken van een (beperkt) aantal mensen/organisaties bij CtC.
 • Het definiëren van randvoorwaarden voor een goede introductie en invoering van CtC.
 • Zicht hebben op factoren op wijkniveau die het CtC-proces kunnen beïnvloeden.
 • Voorbereiden CtC jongerenenquête

Fase 2: CtC introduceren en draagvlak creëren voor CtC

Na de voorbereidingsperiode wordt CtC op verschillende niveaus geïntroduceerd. In de introductieperiode wordt verduidelijkt wat de CtC-aanpak inhoudt, wat er van de verschillende deelnemers wordt verwacht en wie er de komende jaren aan het proces deelnemen.

 • Het uitvoeren van de CtC jongerenenquête.
 • Het samenstellen en oprichten van een stuurgroep CtC.
 • Het samenstellen en oprichten van een preventieteam CtC.
 • Het informeren en betrekken van de wijk bij het CtC-proces.

Fase 3: Wijkprofiel CtC ontwikkelen

In het wijkprofiel wordt vastgesteld wat er in de wijk aan de hand is, wat de onderliggende risico- en beschermende factoren zijn en waaraan de komende tijd wordt gewerkt. Bij de vaststelling daarvan worden in ieder geval de resultaten van de CtC jongerenenquête en het bronnenboek gebruikt. Tegelijkertijd wordt gekeken hoe er eerder in de wijk aan de problemen en de oorzaken werd gewerkt.

 • Het verzamelen en analyseren van gegevens over probleemgedragingen, risicofactoren enbeschermende factoren in de wijk.
 • Het prioriteren van de risicofactoren en de beschermende factoren.
 • Het in kaart brengen en analyseren van bestaande preventieve programma's en activiteiten in de wijk.
 • Het samenstellen van een wijkprofiel CtC.

Fase 4: Preventieplan CtC ontwikkelen

In het preventieplan worden doelen gesteld voor de langere termijn, een samenhangend programma-aanbod vastgesteld en afspraken gemaakt over de laatste fase - de evaluatie van de preventieve inzet.

 • De doelen die de CtC-strategie op de lange termijn wil bereiken ten aanzien van probleemgedrag, risicofactoren en beschermende factoren, zijn geformuleerd.
 • Er is een plan ontwikkeld waarin programma's/voorzieningen in de wijk een samenhangend aanbod doen om de risicofactoren te verminderen en de beschermende factoren te versterken.
 • Het creëren van draagvlak voor het preventieplan CtC.

Fase 5: Preventieplan CtC invoeren

De CtC-wijken worden bij de invoering van CtC ondersteund door gecertificeerde coaches die trainingen 'Werken met CtC' geven. Daarnaast zijn er ondersteuning en coaching op locatie. Elke wijk stelt een lokale projectleider aan. Hoewel CtC de verantwoordelijkheid is van velen, heeft de lokale projectleider tot taak het proces te sturen, mede inhoud te geven en te controleren. Hij kan gezien worden als tussenpersoon tussen landelijke CtC-ontwikkelingen en ontwikkelingen in de wijk.

 • Het opzetten van een organisatiestructuur voor het CtC-proces die de invoering van het preventieplan CtC in de wijk ondersteunt.
 • Het uitvoeren van evaluaties en het bijstellen van het preventieplan CtC.
 • Het onderhouden van draagvlak – voor langere termijn – voor het CtC-proces in de wijk.

De vijf stappen van de CtC-invoering staan beschreven in het  Lokaal Implementatieplan Communities that Care.